1oC Pogoda
Przejdź do treści Idź do góry

Kto może nocować

Zapraszamy przedstawicieli określonych grup zawodowych.

Poprzednia strona

Od 28 grudnia 2020r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 2316), zmienione rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2353), 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2430), 14 stycznia 2021 (Dz.U. 2021 poz.91) i 22 stycznia (Dz.U. 2021 poz 153).
Dokument wprowadził zakaz prowadzenia działalności polegającej na oferowaniu usług noclegowych (krótkoterminowych) we wszystkich typach obiektów noclegowych. Dopuszczalne są noclegi jedynie dla grup zawodowych wymienionych w nim.

Kto może nocować u nas bez przeszkód?

Mogą to być osoby, które odnajdą się na poniższej liście i mają odpowiedni dokument, który poświadcza cel podróży.

Są to:

osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą potwierdzający ten fakt),

członkowie załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt),

– osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę (dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt),

kierowcy wykonujący transport drogowy (dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt),

członkowie obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego (dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt),

pracownicy zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778 (dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt),

osoby wykonujące czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania (dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt),

pracownicy podmiotu zapewniającego ciągłość działania infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa (dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt),

pacjent lub opiekun pacjenta nocujący w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą -hotel jako instytucja medyczna (skierowanie na leczenie potwierdzające ten fakt),

funkcjonariusze albo żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, a pobyt związany jest z wykonywaniem zadań służbowych (legitymacja służbowa),

– osoby wykonujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt),

zawodnicy/ trenerzy /członkowie sztabu szkoleniowego, o których mowa w ust. 15 Rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2020, korzystającym z usług hotelowych w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego (dokument wystawiony przez upoważniony podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy potwierdzający ten fakt),

zdający/ osoba uczestnicząca w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego (dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną),

pełnomocnik procesowy/ obrońca/ pełnomocnik stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, przedstawiciel ustawowy, świadek, biegły, tłumacz sądowy nocujący w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym (zawiadomienie lub inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu),

– członek misji dyplomatycznej/ urzędów konsularnych/ przedstawicielem organizacji międzynarodowych/ członek rodziny w/w, posiadacz paszportu dyplomatycznego nocujący w związku z wykonywaniem oficjalnych funkcji (dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt),

– pracownik przedsiębiorstwa realizującego w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422), lub jestem pracownikiem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych (dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt),

żołnierze wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej (legitymacja służbowa),

pracownik cywilny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych (dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt),

– osoba świadcząca usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568, 1086, 1339, 2255 i 2320), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami (dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowę z podmiotem dla którego świadczona jest usługa lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt),

pracownik obsługujący lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych (dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowę z podmiotem dla którego świadczona jest usługa lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt),

– osoba bezpośrednio zaangażowana w przygotowanie treści wykorzystywanych przezjednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki i tych nadawców (dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowę z z jednostką publicznej radiofonii i telewizji lub nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji lub dokument wystawiony przez tę jednostkę lub tego nadawcę),

cudzoziemiec niemogący kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu (oświadczenie),

pasażer cywilnego statku powietrznego i jako pasażerowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 - Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8 , str. 10 (dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego w rozumieniu art 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 – Prawo lotnicze),

kontroler NIK i pobyt związany jest z wykonywaniem zadań służbowych (legitymacja służbowa),

pracownik Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej -Frontex (dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt),

uczestnik konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających,/ zdający egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski / osoba uczestnicząca w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów i przedstawia w odniesieniu do uczestników konkursu lub egzaminu, ogłoszenie, o których mowa w §13ust.1 i §22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018r. W sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz.U. poz.602 oraz z 2019r. poz.1919), w§11 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019r. W sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską (Dz.U. poz.1399 oraz z2020r. Poz. 1904), oraz ogłoszenia i listy, o których mowa w §9 i §23 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017r. W sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz.U. z 2018r. poz.34), a w odniesieniu do osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu lub egzaminu zaświadczenia wydawane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

– osoba świadcząca usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami (dokument wystawiony przez pracodawcę , lub umowę z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot potwierdzający ten fakt),

sędzia sportowy, którego obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego/ osoba przeprowadzająca kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017r. o zwalczaniu dopingu w sporcie - Dz.U.z2019r. Poz.1872 oraz z2020r. poz.2391 (dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową),

dziennikarz, o którym mowa wart.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26stycznia 1984r. – Prawo prasowe (Dz.U.z 2018r. poz.1914), i nocuje w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania,zadań zawodowych lub prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza (legitymacja prasowa).

 

Zapraszamy do kontaktu z  recepcją: 511 411 189 lub recepcja@talaria.pl

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij